ŞİRKET PROFİLİ

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgilendirme
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgilendirme

Kişisel Verilerin Korunması

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgilendirme

TSKB GYO A.Ş. olarak güvenliğinize, temel hak ve özgürlüklerinizin korunmasına önem veriyoruz. Bu kapsamda kişisel verilerinizin de korunmasını kapsayan “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca Şirketimiz veri sorumlusu sıfatıyla, Şirketimiz ile kişisel verilerini elektronik ortamda ya da sözlü / yazılı olarak paylaşanların kişisel verilerini işleyebilecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda üçüncü kişiler ile paylaşabilecektir.

Kişisel verileriniz, Şirketimizin sizinle iletişime geçebilmesi, ilgili mevzuat kapsamında öngörülen hizmetlerin sunulabilmesi, işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerin elde edilmesi, öngörülen işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi, Şirket içi iletişimin usulüne uygun olarak yapılması, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uyum sağlanması, SPK, TCMB ve diğer resmi kurumlar tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme ve diğer yükümlülüklere uyulması ve Şirketin hizmetlerini sunabilmek amacı ile anılan hukuki sebeplere dayanılarak işlenmektedir.

Bu kapsamda, kişisel verileriniz ilgili Şirket çalışanlarına, ilgili mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, mahkemeler, icra daireleri ve diğer resmi kurum ve kuruluşlara yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabilir.

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 

 

Linke tıklandığında Kişisel Verilerin Korunması Kanunu PDF dosyası açılacaktır

Linke tıklandığında TSKB Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Veri Sahibi Başvuru Formu PDF dosyası açılacaktır